[Mono-dev] DES problem

Arnhoffer Károly karnhoffer at ecron.hu
Fri May 12 05:36:11 EDT 2006


Hi,

I've got a service application which uses encrypted data over network. My decrypting function gives different results with the same inputs on Mono which does not occour on .NET. The other mighty thing is that when I grab this function out of the service and test it in itself this problem does not happen again. What is wrong here?

My function looks as follows (test version):

  Friend Function DecryptDataDES(ByVal tbytaData As Byte(), ByVal tbytaDESKey As Byte(), ByVal tbytaDESIV As Byte(), ByRef tbytaDecryptedData As Byte()) As Boolean
    Dim lobjMemStream As MemoryStream
    Dim lobjCryptoStream As CryptoStream
    Dim lbytaDESKey As Byte()
    Dim lbytaDESIV As Byte()
    Try
      'console.writeline()
      ReDim lbytaDESKey(tbytaDESKey.Length - 1)
      ReDim lbytaDESIV(tbytaDESIV.Length - 1)
      tbytaDESKey.CopyTo(lbytaDESKey, 0)
      tbytaDESIV.CopyTo(lbytaDESIV, 0)

      Console.WriteLine("tbytaData: " & Convert.ToBase64String(tbytaData))
      Console.WriteLine("lbytaDESKey: " & Convert.ToBase64String(lbytaDESKey))
      Console.WriteLine("lbytaDESIV: " & Convert.ToBase64String(lbytaDESIV))

      'teszt
      If Not InitTripleDESCSP(lbytaDESKey, lbytaDESIV) Then
        'ak20050721: ha nem kényszerítjük ki az újrainicializálást, akkor linux/mono-n ugyanolyan bemenet mellett eltérő eredményt fog
        'adni a DecryptDataDES függvény. Emiatt InitTripleDESCSP(lbytaDESKey, lbytaDESIV) helyett InitTripleDESCSP(lbytaDESKey, lbytaDESIV, True)
        'szerepel a hívásban
        'console.writeline("Forced reinit...")
        'If Not InitTripleDESCSP(lbytaDESKey, lbytaDESIV, True) Then
        'mobjApp.Errors.Add(mstrResName, CommErrEnum.CantDecryptDataDES, , , "InitTripleDESCSP").Raise()
        Console.WriteLine("InitTripleDESCSP failed")
      End If

      Console.WriteLine("lbytaDESKey: " & Convert.ToBase64String(lbytaDESKey))
      Console.WriteLine("lbytaDESIV: " & Convert.ToBase64String(lbytaDESIV))

      lobjMemStream = New MemoryStream()
      lobjCryptoStream = New CryptoStream(lobjMemStream, mobjDecryptTransform, CryptoStreamMode.Write)
      'Írás közben dekódolja az adatot
      lobjCryptoStream.Write(tbytaData, 0, tbytaData.Length)
      lobjCryptoStream.FlushFinalBlock()
      lobjCryptoStream.Close()  'e nélkül nem működik!!!
      'Kiolvassuk a dekódolt adatot
      tbytaDecryptedData = lobjMemStream.ToArray()

      Console.WriteLine("tbytaDecryptedData: " & Convert.ToBase64String(tbytaDecryptedData))

      Return True
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine("DecryptDataDES failed")
    Finally
      Try
        If Not lobjMemStream Is Nothing Then lobjMemStream.Close()
        If Not lobjCryptoStream Is Nothing Then lobjCryptoStream.Close()
      Catch
      End Try
    End Try
  End Function

Thanks!

KárolyMore information about the Mono-devel-list mailing list