[Monodevelop-patches-list] r2602 - trunk/MonoDevelop/Core/src/MonoDevelop.Base/Services

Christian Hergert <chris@mosaix.net> chergert at mono-cvs.ximian.com
Thu Jun 16 14:16:17 EDT 2005


Author: chergert
Date: 2005-06-16 14:16:16 -0400 (Thu, 16 Jun 2005)
New Revision: 2602

Modified:
   trunk/MonoDevelop/Core/src/MonoDevelop.Base/Services/DefaultLoggingService.cs
Log:
Add the option to specify the emitting type of the logging information.


Modified: trunk/MonoDevelop/Core/src/MonoDevelop.Base/Services/DefaultLoggingService.cs
===================================================================
--- trunk/MonoDevelop/Core/src/MonoDevelop.Base/Services/DefaultLoggingService.cs	2005-06-15 22:20:14 UTC (rev 2601)
+++ trunk/MonoDevelop/Core/src/MonoDevelop.Base/Services/DefaultLoggingService.cs	2005-06-16 18:16:16 UTC (rev 2602)
@@ -25,10 +25,15 @@
 			base.InitializeService();
 		}
 
-		ILog GetLogger()
+		ILog GetLogger ()
 		{
 			return LogManager.GetLogger(typeof(ILoggingService));
 		}
+		
+		ILog GetLogger (System.Type type)
+		{
+			return LogManager.GetLogger(type);
+		}
 
 		public bool IsDebugEnabled {
 			get {
@@ -60,6 +65,36 @@
 			}
 		}
 
+		public void Debug (System.Type type, object message)
+		{
+			GetLogger(type).Debug (message);
+			OnLogAppended ("Debug", message.ToString());
+		}
+
+		public void Info (System.Type type, object message)
+		{
+			GetLogger(type).Info (message);
+			OnLogAppended ("Info", message.ToString());
+		}
+
+		public void Warn (System.Type type, object message)
+		{
+			GetLogger(type).Warn (message);
+			OnLogAppended ("Warn", message.ToString());
+		}
+
+		public void Error (System.Type type, object message)
+		{
+			GetLogger(type).Error (message);
+			OnLogAppended ("Error", message.ToString());
+		}
+
+		public void Fatal (System.Type type, object message)
+		{
+			GetLogger(type).Fatal (message);
+			OnLogAppended ("Fatal", message.ToString());
+		}
+
 		public void Debug (object message)
 		{
 			GetLogger().Debug (message);
@@ -150,6 +185,36 @@
 			OnLogAppended ("Fatal", String.Format(format, args));
 		}
 
+		public void DebugFormat (Type type, string format, params object[] args)
+		{
+			GetLogger(type).DebugFormat (format, args);
+			OnLogAppended ("Debug", String.Format(format, args));
+		}
+		
+		public void InfoFormat (Type type, string format, params object[] args)
+		{
+			GetLogger(type).InfoFormat (format, args);
+			OnLogAppended ("Info", String.Format(format, args));
+		}
+		
+		public void WarnFormat (Type type, string format, params object[] args)
+		{
+			GetLogger(type).WarnFormat (format, args);
+			OnLogAppended ("Warn", String.Format(format, args));
+		}
+		
+		public void ErrorFormat (Type type, string format, params object[] args)
+		{
+			GetLogger(type).ErrorFormat (format, args);
+			OnLogAppended ("Error", String.Format(format, args));
+		}
+		
+		public void FatalFormat (Type type, string format, params object[] args)
+		{
+			GetLogger(type).FatalFormat (format, args);
+			OnLogAppended ("Fatal", String.Format(format, args));
+		}
+
 		public void DebugFormat(IFormatProvider provider, string format, params object[] args)
 		{
 			GetLogger().DebugFormat (provider, format, args);
More information about the Monodevelop-patches-list mailing list