[Mono-list] mcs

aljosa mohorovic aljosa@mi2.hr
Tue, 27 May 2003 03:18:50 +0200


windows xp
mono 0.24
problem:
> mono mcs
> output > cannot open assembly mcs

			Aljosa