[Mono-bugs] Re: Iíll tell you why!

Valaria Henderson v.henderson_si@btinternet.com
Tue, 15 Jul 2003 21:48:48 +0000


<p>G<!--54la3f2wcb5m8w-->et Vi<!--6nnh5c3j6k6-->a<!--ebcb4b30vkh-->gra o<!--f169q52fyf-->nline N<!--95rszn2zsrho-->ow <!--quyp36z8yp-->! <br>
  <br>
  W<!--u0sieg2xxvtfd-->e ar<!--7hymze1i3t-->e th<!--tghpdj1tf14-->e che<!--9as42t2nkrue9-->ape<!--1ftq102ja0au-->st sup<!--csc60511ytdqw-->plier o<!--t0lkwz3xw7-->n <!--g0gfm51iaqhp-->the n<!--35bag725944-->et <br>
  10<!--sdx8wp14t3g-->0 <!--z2fzd01nmyp5q-->% g<!--66wu6vijer8-->uarant<!--s5mn4c1umvqs0-->ee !<br>
  a<!--z2m4wh3ahrwle-->t 3 <!--2m4zqe256vw-->$ a<!--qudibu3iw1--> do<!--h09vzg2r0skj93-->se, tr<!--c9bcah24x44wl-->y i<!--4t7m0ve3jt-->t no<!--u05voz3zcxs-->w. <a href="http://www.viagadomains8markting.biz/index.php?id=9999">C<!--y4x8n51qsea7z1-->lic<!--8vt312z1c4x5-->k 
  he<!--ukvloz2cfbsvv3-->re</a></p>
<br><br><br><br><br>
<p><!--ylf366127j7e4--><a href="http://www.viagadomains8markting.biz/optout.php"><!--37buuv3vyfk71v--><font size="-1">Disc<!--kvouk715qv-->ontin<!--h8eqgg02k1mv3k-->ue</font><!--vis3y82y79mi1--></a><!--l9k8ga7vg8ro3--><font size="-1"> 
  re<!--o89gt430whp-->ceiv<!--z59v2b3vt7srq3-->ing off<!--b7ja9lqiqv822-->ers j7fasl334j5ubltxgy3zhatcg o1f4zy3295fx thyvf6uofvy53oqhlsv2mqvyv3zn4nwcuhe85 2o8cth1x8ntd8 fjs5k93to35sv0036d2o1f</font><!--rstu5v39zmqv63--></p>